הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הוועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה הגליל - דף הבית
1

הנחיות ותנאים להגשת בקשה להיתר בניה במערכת רישוי זמין

הליך הגשה להיתר ברישוי זמין: http://bonim.pnim.gov.il/Pages/RishuyZamin.aspx

תנאים לקליטת בקשה להיתר בניה במסלול רישוי מלא:

 1. קריאה בעיון של תיק המידע והצמדות לכל התנאים הנדרשים לקליטת בקשה להיתר בניה 

 2. חתימת בעלי הזכויות בקרקע בכפוף לתקנה 36 ע"ג התכנית, אישור רשות מקרקעי ישראל במידה ונדרש בתיק המידע.

 3. הגשת בקשה לקבלת תחשיב פיקדון לפתיחת בקשה להיתר במשרדי הועדה  (20% מאגרת בניה)

מצ"ב טופס פניה למזכירות הוועדה  (טופס זה נמצא באתר הועדה )

הנחיות:

לאחר מילוי כל התנאים לעיל על עורך הבקשה להפקיד את האישורים במזכירות הוועדה ולאחר בדיקת עמידה בתנאי סף .

שים לב- יש לסרוק את כל הנדרש בתנאי סף במשרדי העורך לפני הפקדת האישורים המקוריים במזכירות.

תשלום פיקדון בגובה 20% מאגרות הבניה.

תחשיב הפיקדון יבוצע ע"י  מזכירות הוועדה, עורך הבקשה באמצעות טופס המפורסם באתר הועדה, יגיש למזכירות הועדה- זהבה אלון,

את טופס חישוב אגרת פיקדון המזכירות שחזיר תשובה לעורך הבקשה לעניין גובה הפיקון 20% ,  התשלום יבוצע דרך אתר הוועדה שכתובתו:

https://ssl.complot.co.il/maale-hagalil/index2.htm

כתובת למשלוח למזכירות הועדה בקשה לחישוב אגרה פיקדון : ZahavaAlon@ma-galil.org.il

 • לפתיחת בקשה להיתר יש לפנות למזכירות הוועדה בימי/שעות קבלת קהל עם עותק קשיח מהבקשה

להיתר חתומה ע"י כל הגורמים שנדרשו בתיק המידע.

טרם הגשת העותק הקשיח החתום ע"י הגורמים לוועדה חובה לסרוק את האישורים והחתימות ע"ג הגרמושקה.

יש לסרוק רק את טופס 1 מתוך הגרמושקה הנושא עליו את החתימות + חתימת הגורם המאשר (הג"א, ר.מ.י  וכו.)

 • כל שאר המסמכים שנדרשו בתיק המידע כנאי להגשת בקשה להיתר ייסרקו ויוזנו לתוך המערכת יחד עם סריקת האישורים.

 

תנאים להגשת בקשה להיתר במסלול הקלות/שימושים חורגים:

הסברים לעריכת הבקשה להיתר:

 1. הבקשה תוגש בקובץ DWF,DWG/ DWFX, חישובי השטחים יהיו בשכבת   AREA, ויוצמדו לשרטוט הרלוונטי של כל קומה וקומה.

 2. את שרטוט בקשה להיתר יש לערוך על גיליון רחב במיוחד ולרווח את השרטוטים על גביו  כדי לאפשר הוספת פרטים נוספים ככל שיידרשו. אין לשנות את גודל הגיליון לאחר שנשלח בפעם הראשונה, ואין להזיז על גביו את מיקום השרטוטים.

 3. להנחיות נוספות לעריכת הבקשה להיתר יש לעיין בתוספת (תקנות 1 ו- 33(7)) שבקובץ התקנות.

 4. לאחר עמידה בתנאי סף הבקשה תעבור לשלב בקרה מרחבית, שלב זה מסתיים בהחלטת וועדה.

 5. הבקשה תעבור לשמאי הוועדה לצורך חישוב היטל השבחה באם חל על הנכס.

 הליך קידום תנאי התכן (לאחר דיון בבקשה להיתר):

 • לאחר החלטת הוועדה לאשר את הבקשה, יש לאסוף את כל המסמכים והאישורים שנדרשו בהחלטת הוועדה, חובה לסרוק אותם ולהגיע לבודקות ההיתרים בימי/שעות קבלת קהל לצורך בדיקת עמידתם בתנאים שנקבעו לשלב התכן.
 • לאחר בדיקה ואישור כל המסמכים והאישורים ע"י בודקת הבקשות ומהנדס הוועדה יש להזין את המסמכים למערכת רישוי זמין ולמלא את תצהיר השינויים של עורך הבקשה. אם נעשו שינויים, יש לצרף כצרופה גרסה מעודכנת של הבקשה.

 

שלב הפקת ההיתר:

 • הוועדה תפיק שובר תשלום של יתרת האגרות 80%+אגרת היטל השבחה בכפוף לחוות דעת שמאי הוועדה.

 • יש להזין את הקבלות לתשלום למערכת רישוי זמין. יש לראות בתקנות 2016 זמן הפקת היתר בניה

 • הוועדה תפיק היתר בניה 5 ימים לאחר תשלום יתרת האגרות וההיטלים.

נוהל הקלה/ שימוש חורג מסלול ההקלה:

 1. יוגש עותק מההגשה (גרמושקה) עותק קשיח, לצורך בדיקה עקרונית האם ניתן לתת אישור עקרוני או לא, ולאחר מכן הוועדה תמליץ על מתן הקלות שנדרשו בתיק המידע.

 2. נוסח הפרסום עם צירוף הנחיות ביצוע הליך סעיף 149 יועברו במייל לעורך הבקשה.

 3. לאחר ביצוע הליך הפרסום כדין, תוגש הבקשה במערכת המקוונת

  • (יש לפרט את מהות ההקלות, השימוש החורג והתקופה לשימוש החורג בצורה ברורה במהות הבקשה ובטבלת ההקלות) (יש לפרט את מהות החריגה ביחס לתכניות מאושרות) 

 4. ההודעות ימסרו לבעלי הזכויות ומחזיקים בכל החלקות והמגרשים הסמוכים למגרש/החלקה בם מבוקשת ההקלה ובמגרשים אשר לדעת הועדה עלולים להיפגע מאישור ההקלה/שימוש חורג.

 5. הודעה תשלח לגובלים על חשבון המבקש בדואר רשום באמצעות מזכירות הועדה

 6. על עורך הבקשה לצרף מסמך המתעד שמות בעלי הזכות בקרקעות (המגרשים) הגובלים למגרש המוצע בו ההקלות  בצירוף מסמך בעלות (זיקה קניינית לנכס הגובל).

הנחיות ותנאים להגשת בקשה להיתר בניה במערכת רישוי זמין