הנחיות לעניין מגיש הבקשה

בקשה להיתר ע”י חברות:

במידה והמבקש או בעלי הקרקע הינם חברה , יש להגיש את הבקשה ע”י מיופה כוח מטעם החברה.

יש להגיש ייפוי כוח חתום ע”י עו”ד או רו”ח למבקש בשם החברה בציון שם, תעודת זהות, כתובת, טלפון ופקס.

כאשר המבקשת הינה חברה ובעלי הקרקע הינם אחר יש להמציא ייפוי כוח מאושר כחוק מטעם בעלי הקרקע לגבי מורשה חתימה בשם החברה.

יש להמציא תדפיס פרטי החברה מרשם החברות.

 

הוכחת בעלות:

נסח רישום מקרקעין מקורי, טופס חתימות מבקשי הבקשה, טופס חתימות בעלי הזכויות בנכס, הסכמת כל בעלי הקרקע ע”ג תצהיר הועדה מאומת ע”י עו”ד.

  1. במידה וחלק מבעלי הקרקע סרבו לחתום או נפטרו – הפעלת תקנה 2ב’/36 תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) התשע”ו 2016

  2. יצורף אישור מסירה אישית או דואר רשום לרשום לבעלי הנכס הגובלים / פרסום במידה ומדובר בבעלי קרקע נפטרים נוסח הפרסום יונפק על ידי מהנדס הועדה , שליחת הודעה לגובלים תבוצע על חשבון המבקש דרך מזכירות הועדה , להודעה יצורף מסמכי הבקשה להיתר או קישור למסמכי הבקשה להיתר,  תצוין בה האפשרות להתנגש לבקשה בתוך 15 ימים ממועד מסירת ההודעה / פרסום , וכתובת רשות הרישוי לשליחת התנגדות.

  3. במקרה שרשות מקרקעי ישראל הינה בעלת הקרקע והבקשה נמצאה כטעונה את אישורה, יש להמציא חוזה חכירה ולקבל את התייחסות רשות מקרקעי ישראל כתנאי להגשת בקשה להיתר.

 

בקשה להיתר בבית משותף:

יש להמציא נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.

לחילופין, ניתן להגיש נסח רישום של כל מבקשי ההיתר ולגבי הדיירים שאינם נמנים על מבקשי ההיתר – ניתן להמציא במקום

נסח מקרקעין שלהם, תצהירים חתומים ע”י המבקש וכן ע”י נציגות הבית המשותף כמו כן יש לציין את הרכב הבעלות של הבית המשותף.

יש להחתים את כל בעלי הזכות בנכס ע”ג הבקשה להיתר.

יש לצרף תצהיר חתום ע”י המבקש לגבי מספר הדירות בביתה משותף ובעליהם.

התצהיר ייחתם בפני עו”ד או ראש רשות.