טפסים

בקשה לקבלת חומר מארכיב הוועדה 

טפסים מחלקת מידע

טפסים מחלקת רישוי

  • טפסים יועלו בקרוב

טפסים מחלקת פיקוח

טפסים לתחילת עבודה

                בקשה לתחילת עבודה – מאוגד

                טופס בקשה לתחילת עבודה

               הודעה על מינוי אחראי לביקורת

               הצהרת אחראי לביקורת

              הודעה על מינוי קבלן

              הצהרת קבלן

             אישור מודד על סימון מתווה וכלונסאות

             התחייבות לפינוי פסולת

             התחייבות לגידור

טפסים לתעודת גמר

        טפסים לתעודת גמר/ אישור אכלוס