תנאים להגשת בקשה לתיק מידע במערכת רישוי זמין

טרם הגשת בקשה להיתר בניה יש להגיש באמצעות מערכת רישוי זמין בקשה לתיק מידע

תנאים לקליטת בקשה לתיק מידע:

 1. מילוי טופס מקוון (הטופס יוגש עם פירוט מלא על כל סעיפיו).

  • בקשות למידע שמהותן הינה הסדרת בנייה קיימת בסטייה מהיתר/בניה ללא היתר יש לצרף סקיצה תכנונית על רקע מפת המדידה ולציין על הסקיצה את מהות הבקשה.

 2. הזנת מפת מדידה עדכנית לשנה.

  • http://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/ETC/takanot/DG-Directive-9-2014.pdf

  • לתשומת לב: בקשה לתיק מידע הפטורה מהגשת מפת מדידה בכפוף לסעיף 13 (א) לקובץ התקנות

  • 2016, על עורך הבקשה לקבל אישור בכתב חתום ע”י מהנדס הוועדה לעניין הפטור להגשת מפת מדידה

 3. צילום המתחם מארבע כיוונים ובחזית שלמה ללא הסתרות.

 4. הזנת קבלה לתשלום אגרת מידע:

**לוח זמנים למסירת תיק המידע הינו 45 ימי עבודה רק לאחר עמידה בתנאי סף לקליטת בקשה לתיק המידע